دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1399 
2. مقابله وپیشگیری کیفری ازتامین مالی تروریسم

صفحه 27-48

محمد رضازاده سلطان آباد؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


کاربردی - پژوهشی

6. پیشگیری وضعی از سرقت منازل (مطالعه موردی شهرستان خرم آباد)

صفحه 111-140

محمدرضا کونانی؛ مظاهر خواجوند


پژوهشی

7. تحلیل توصیه‌نامۀ گروه اقدامِ ویژۀ مالیِ مشترک(FATF) از منظر سیاست جنایی پیشگیرانه

صفحه 141-159

منصوره فاریابی؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد امینی زاده؛ پونه طیب زاده