دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 1-283 

پژوهشی

9. پیشگیری از جرم ارتداد در اسلام و نظام کیفری ایران

صفحه 201-220

10.22034/cps.2021.96150

امیر اله دادی؛ ایرج گلدوزیان؛ داود کرمی


کاربردی - پژوهشی

12. تأثیر زندان‌های کرج بر سکونتگاه‌های غیررسمی این کلانشهر با رویکرد پیشگیری از جرم

صفحه 263-283

10.22034/cps.2021.96146

سولماز صادقیان؛ میرابراهیم صدیق؛ نوروز هاشم زهی؛ نیر پیراهری