دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 1-249 

مقاله مستقل پژوهشی

6. تصرف عدوانی در نظم حقوقی کنونی ایران با تاکید بر پیشگیری از ارتکاب جرم

صفحه 115-133

10.22034/cps.2021.96153

علیرضا شمشیری؛ امید محمدی نیا؛ علی آقاپور


پژوهشی

7. تاثیر ازدواج در پیشگیری از جرایم جنسی در بین جوانان شهر کرج

صفحه 135-152

10.22034/cps.2021.96236

رضا آقاعباسی؛ مظاهر خواجه وند؛ مجتبی لطفی خاچک


8. آثار مردم سالاری در سیاست جنایی پیشگیرانه

صفحه 153-171

10.22034/cps.2021.209152.1300

سید فریبرز سید جوادی؛ باقر شاملو؛ مهدی صبوری پور


10. پیشگیری از جرایم خاص نظامی و انتظامی در سیاست جنایی ایران

صفحه 191-207

10.22034/cps.2021.208027.1265

علی اسماعیلی کریزی؛ حسین احمری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی