دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، زمستان 1400 
6. روش های موثر پیشگیری از بزه دیدگی جنسی زنان

صفحه 107-125

10.22034/cps.2021.1265858.1385

هنگامه ناطقه میرزایی؛ بهروز گلپایگانی؛ محسن رهامی


7. پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست از منظر آموزه های اسلامی؛ با تاکید بر پیشگیری فرهنگی

صفحه 127-147

10.22034/cps.2021.211303.1362

اویس ریاحی؛ امان اله علیمرادی؛ محمد امینی زاده؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی


10. تحلیل ساختاری پیشگیری از فساد اداری ( مورد مطالعه شهر تهران)

صفحه 193-215

10.22034/cps.2022.205263.1189

نرگس رفیعی مقصود بیگی؛ امین امیریان فارسانی؛ ارش خسروانی