دوره و شماره: دوره 1390، شماره 21، زمستان 1390 
5. سیاست جنایی برگرفته از آیات قرآن کریم

صفحه 99-118

امیرحمزه سالارزایی؛ فاطمه جان جان


8. کیفرشناسی نوین و سیاست های تازه

صفحه 159-230

سوزان استون و کریستین پیپر