دوره و شماره: دوره 1391، شماره 25، زمستان 1391 
8. تعیین مجازات بزهکاران یقه سفید

صفحه 155-188

آریه فرایبرگ؛ اعظم مهدوی پور