دوره و شماره: دوره 1392، شماره 26، بهار 1392 
6. نقش ترس از جرم بر اجرای علنی مجازات مرگ با تاکید بر نقش رسانه ها

صفحه 169-196

حمیدرضا نیکوکار؛ مژگان امراللهی بیوکی؛ مهری برزگر