دوره و شماره: دوره 1393، شماره 32، زمستان 1393 
1. پیشگیری زودرس از اعتیاد با رویکرد خانواده‌محور

صفحه 9-32

قدرت اله خسروشاهی؛ حسن پوربافرانی؛ ذوالفقار داودی


4. جرم به مثابه واکنش به شرایط

صفحه 79-104

علی ایار؛ کوروش سایه میری