دوره و شماره: دوره 1394، شماره 34، بهار 1394 
1. کاهش اختلال هنجاری، گامی بلند در پیشگیری اجتماعی از جرم

صفحه 8-29

علیرضا جزینی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ صیاد درویشی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی