دوره و شماره: دوره 1395، شماره 38، بهار 1395 
5. درآمدی بر جرم‌شناسی انتقادی نژادی

صفحه 123-145

دکتر اسماعیل هادی‌تبار؛ رضا هادی‌زاده