دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1396 
2. تحلیل ساخت فضایی جرایم در کلانشهر رشت

صفحه 31-68

سید محمد اجاق زاده محمدی؛ اسماعیل امیدی


6. نقش پرونده شخصیت در پیشگیری از تکرار جرم

صفحه 117-152

راضیه سبزه علی؛ قدرت اله خسرو شاهی