دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1397 
3. تأثیر مددکاری کلانتری ها در پیشگیری از خشونت خانگی

صفحه 55-79

حسین مهدی زاده؛ علی رستگار؛ حسین صداقت خانیکی