دوره و شماره: دوره 1397، شماره 46، بهار 1397 
3. نقش رسانه‌های تصویری در پیشگیری و بروز جرایم خشونت‌آمیز

صفحه 55-79

علی محمودیان؛ محمود مالمیر؛ آرزو تاجمیر ریاحی


4. بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و مشارکت شهروندان در پیشگیری از اعتیاد

صفحه 81-103

علی گرجی کرسامی؛ مهری سیاه چشم؛ سید جعفر موسوی؛ حجت الله سیف