دوره و شماره: دوره 1397، شماره 47، تابستان 1397 

پژوهشی

1. اقدامات مؤثر پلیس پیشگیری بر کاهش سرقت خودرو

صفحه 9-35

مسعود مرشدی؛ عبدالله روزبه گل‌افشانی؛ محمدرضا سیاهپور


2. پیشگیری وضعی از خشونت علیه زنان

صفحه 37-64

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ فرشته صالحی