دوره و شماره: دوره 1398، شماره 50، بهار 1398 

پژوهشی

1. عدالت و آزادی در پیشگیری از جرم

صفحه 9-32

مهدی چگنی؛ محمد قنبری


3. بررسی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی زندانیان مطالعه مورد: زندان ساری

صفحه 61-78

علی گرجی کرسامی؛ مهری سیاه چشم؛ محمد احسانی فر؛ ایمان شعبان زاده


6. پیشگیری از چالش های پیش روی حقوق بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی

صفحه 135-166

سمیه صرامی؛ راضیه سبزه علی؛ عاطفه حسینی فرد؛ محمد جواد عبدالهی