دوره و شماره: دوره 1398، شماره 51، تابستان 1398 
3. برنامۀ آموزش مهارت‌های زندگی: پیشگیری از جرم و رفتارهای پر خطر، تسهیل امنیت اجتماعی

صفحه 61-79

یونس صحرانورد نشتیفانی؛ حسن ملکی؛ ایراندخت فیاض؛ جمشید رضوانی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی