دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، زمستان 1398 
2. مدل‌سازی مکانی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در شهر اهواز

صفحه 27-50

سید وحید رضوی ترمه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ فرشته شنبه پور


4. رویکرد پلیس ایران در سیاست جنایی مشارکتی

صفحه 77-99

محمد بارانی؛ سید احمد موسوی؛ مسعود یار احمدی