اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی معصوم بیگی

رئیس پلیس پیشگیری ناجا

mgmail.com

سردبیر

دکتر حسین غلامی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علّامه طباطبایی

gholamiyahoo.com

مدیر اجرایی

حسین حسنی ساطحی

حقوق خصوصی پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی

phd.hhsplgmail.com

دبیر تخصصی اجرایی

سامان عبدالهی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات

samanabdollahi1373gmail.com

مدیر تحریریه

محسن قهاری

مدیریت دبیر هیات تحریریه

mgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسین ابطحی

مهندسی مدیریت استاد مهندسی مدیریت دانشگاه علّامه طباطبایی

agmail.com

ابوالحسن شاکری

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه مازندران

abshakerigmail.com

کیومرث کلانتری

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه مازندران

kkalantarigmail.com

دکتر ایرج گلدوزیان

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

goyahoo.com

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com

علیرضا جزینی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

ajazingmail.com

حسین غلامی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علّامه طباطبایی

hgholamiyahoo.com
02181826126

کارشناس نشریه

مسعود یاراحمدی

مدیریت پیشگیری از جرم کارشناس انتظامی

yarahmadi57yahoo.com