اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین غلامی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علّامه طباطبایی

gholamiyahoo.com


مدیر گروه حقوق دانشگاه علامه