فرایند پذیرش مقالات

 توجه مهم

ابتدا مقالات توسط مدیر اجرایی برای اعضای هیات تحریریه ارسال می گردد و  سپس در یک جلسه ای که از قبل پیش بینی شده اعضا در خصوص مقالات ارسالی اظهار نظر می کنند و چنانچه مقالات مورد تایید و مطابق با اولویت های فصلنامه و اهداف مجله بوده تعیین داور شده و برای داوران که دو نفر داور متخصص در زمینه موضوعات مرتبط ارسال می گردد داوران حدود 15 الی 20 روز فرصت دارند تا اظهار نظر کنند و دواری را برای مدیر اجرایی ارسال نمایند چنانچه داوران محترم نظریه مثبت در خصوص پذیرش مقالات داده ایرادات برای نویسنده مسئول ارسال تا در کوتاه ترین زمان رفع ایراد کند سپس مقاله جهت تایید نهایی به عرض سردبیر محترم رسیده تا در صورت تایید ایشان مقاله وارد فرآیند ویراستاری و صفحه آرایی و نمایه و چاپ گردد. معمولاً این فرایند حدود یک الی سه ماه طول می کشد.                                                                                  مدیر اجرایی